พระพุทธมนต์ ในชุด พระอิติปิโส นี้มีทั้งหมด ๑๖ บท ดังนี้ 

 • พระอิติปิโสธงชัย
 • พระอิติปิโสแปลงรูป
 • พระอิติปิโสตรึงไตรภพ
 • พระอิติปิโสนารายณ์คลายจักร
 • พระอิติปิโสถอยหลัง
 • พระอิติปิโสแปดทิศ
 • พระอิติปิโสย้ายรูป
 • พระอิติปิโสย้ายรูปถอยหลัง
 • พระอิติปิโสภุชฌงค์ซ่อนหัว
 • พระอิติปิโสภุชฌงค์ซ่อนหาง
 • พระอิติปิโสารายณ์บรรทมสินธุ์
 • พระอิติปิโสารายณ์ประสบจักร
 • พระอิติปิโสารายณ์หักจักร
 • พระอิติปิโสารายณ์ถอดจักร
 • พระอิติปิโสารายณ์ยกจักร
 • พระอิติปิโสารายณ์ปิดสมุทร

 

พระอิติปิโสธงชัย

อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา
อะ ระ หัง สัม มา สัม พุท
โธ วิช ชา จะ ระ ณะ สัม
ปัน โน สุ คะ โต โล กะ
วิ ทู อะ นุต ตะ โร ปุ
ริ สะ ทัม มะ สา ระ ถิ
สัต ถา เท วะ มะ นุส สา
นัง พุท โธ ภะ คะ วา ติ

พระอิติปิโสแปลงรูป

กะ วิ โล ทู โต อะ คะ
นุต สุ ตะ โน โร ปัน ปุ
สัม ริ ณะ สะ ระ ทัม จะ
มะ ชา สา วิช ระ โธ ถิ
พุท สัต สัม ถา มา เท สัม
วะ หัง มะ ระ นุส อะ สา
วา นัง คะ พุท ภะ โธ โส
ภะ ปิ คะ ติ วา อิ ติ

 

พระอิติปิโสตรึงไตรภพ

อิ ติ ติ วา ปิ คะ โส
ภะ ภะ โธ คะ พุท วา นัง
อะ สา ระ นุส หัง มะ สัม
วะ มา เท สัม ถา พุท สัต
โธ ถิ วิช ระ ชา สา จะ
มะ ระ ทัม ณะ สะ สัม ริ
ปัน ปุ โน โร สุ ตะ คะ
นุต โต อะ โล ทู กะ วิ

 

พระอิติปิโสนารายณ์คลายจักร

ติ อิ วา ติ คะ ปิ ภะ
โส โธ ภะ พุท คะ นัง วา
สา อะ นุส ระ มะ หัง วะ
สัม เท มา ถา สัม สัต พุท
ถิ โธ ระ วิช สา ชา มะ
จะ ทัม ระ สะ ณะ ริ สัม
ปุ ปัน โร โน ตะ สุ นุต
คะ อะ โต ทู โล วิ กะ

 

พระอิติปิโสถอยหลัง

ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง
สา นุส มะ วะ เท ถา สัต
ถิ ระ สา มะ ทัม สะ ริ
ปุ โร ตะ นุต อะ ทู วิ
กะ โล โต คะ สุ โน ปัน
สัม ณะ ระ จะ ชา วิช โธ
พุท สัม มา สัม หัง ระ อะ
วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ

พระอิติปิโสแปดทิศ

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง
ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท
โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ
วา โธ โน อะ มะ มะ วา
อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ